Na dobry początek weźcie udział w konkursie i ciesz się białym uśmiechem!

Wybielanie zębów, żel, zestaw, pasta, biała dieta, proszek Style White konkurs

Wystarczy, że zrobisz zdjęcie, na którym pokażesz swój uśmiech!

Do zgarnięcia iPhone 7 i pakiety produktów do wybielania zębów, do dzieła!

 

KROK 1 - Kup Zestaw do Wybielania Zębów STYLE WHITE

KROK 2 - Zrób zdjęcie pokazujące Twój uśmiech. Umieść swoje zdjęcie z uśmiechem na swoim prywatnym profilu Instagram oraz na firmowym profilu @stylewhite oznaczając zdjęcie @stylewhite

KROK 3 - Dodaj hasztag #wybielaniezębów oraz #stylewhite

KROK 3 - Zapraszaj swoich znajomych do oddania głosu na Twój uśmiech 

Nagrody

Nagrodami za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie jest iPhone 7 32 GB oraz pakiet kosmetyków do wybielania zębów STYLE' WHITE. Nagrodami dodatkowymi jest 9 pakietów kosmetyków do wybielania zębów STYLE' WHITE dla autorów dziewięciu wyróżnionych zdjęć.

Wybielanie zębów żel produkt pasta Style White KonkursKomisja konkursowa przy przyznawaniu nagród będzie brała pod uwagę tylko tych autorów, których zdjęcia zdobędą co najmniej 20 głosów.

Termin zgłoszeń

Konkurs trwa od 29.07.2017 od godziny 12:00 do 28.08.2017 do godziny 23:00 czasu polskiego.

 

  Style White żel do wybielania zębów

REGULAMIN KONKURSU MÓJ UŚMIECH STYLE WHITE''

 1. Organizatorem Konkursu jest STYLE WHITE z siedzibą w Warszawie, (kod: 02-777), Warszawa, ul. Teligi 5/8 (dalej: „Organizator”).
 2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”).
 3. Konkurs trwa od 29.07.2017 od godziny 10:00 do 28.08.2017 do godziny 23:00 czasu polskiego.
 4. Konkurs skierowany jest do osób mieszkających w Polsce, poza granicami Polski, ale posiadające obywatelstwo polskie. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Warunkiem zakwalifikowania odpowiedzi do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.

Warunki i przebieg konkursu:

 1. Uczestnik konkursu w okresie od 29.07.2017 od godziny 10:00 do 18.08.2017 do godziny 23:00 dokona zakupu Zestawu do wybielania zębów STYLE WHITE w sklepie online - link: https://www.stylewhite.pl/zel-do-wybielania-zebow-w-domu
 2. Uczestnik konkursu na swoim koncie INSTAGRAM zamieści autorskie zdjęcie, w którym autor pokazuje swój uśmiech (widoczna twarz oraz uśmiech).

 3. Autorske zdjęcie należy zamieścić na Instagram, oznaczając zdjęcie @stylewhite oraz dodając hashtag #wybielaniezębów #stylewhite

 4. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęcia na koncie firmowym Instagram oraz Facebook organizatora.

 5. Uczestnik oświadcza, że otrzymał zgodę osób występujących na zdjęciu, aby zgłosić je do konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku na stronie Instagram https://www.instagram.com/stylewhite/ oraz Facebook https://www.facebook.com/stylewhitepolska/ na stronach internetowych firmy oraz na wykorzystywanie zdjęcia biorącego udział w konkursie przez organizatora w jego działaniach marketingowych.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdyby zgłoszone do konkursu zdjęcie narusza lub naruszyło jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe lub dobra osobiste.

 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.

 8. Nagrodami za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie jest iPhone 7 32 GB oraz pakiet kosmetyków STYLE WHITE. Nagrodami dodatkowymi jest 9 pakietów kosmetyków do wybielania zębów STYLE WHITE dla autorów dziewięciu wyróżnionych zdjęć. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.

 9. O przyznaniu nagród zadecyduje Komisja Konkursowa. Podczas jednoetapowych obrad, które przeprowadzone zostaną do 7 dni roboczych po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzców, a mianowicie 10 Uczestników, których Praca Konkursowa zostanie uznana przez Komisję Konkursową za najciekawszą i najbardziej zgodną z zadaniem konkursowym.

 10. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 30.08.2017 na koncie firmowym INSTAGRAM @stylewhite oraz stronie firmowej www.stylewhite.pl  

 11. Warunkiem otrzymania nagrody jest akceptacja regulaminu oraz przesłanie swoich danych (imię, nazwisko, adres, telefon) pod adres zamowienia@stylewhite.pl w terminie 3 dni od dnia opublikowania informacji o zwycięzcach Konkursu.

 12. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom przez Organizatora pocztą. Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody. Nieodebranie nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody, a zwycięzcy nie będą z tego tytułu przysługiwać jakiekolwiek roszczenia. Nagrody będą przesyłane i wydawane wyłącznie do rąk zwycięzcy.

 13. W przypadku, gdyby Zwycięzca nie skontaktował się z Organizatorem w ciągu 7 dni po opublikowaniu wyników Konkursu, wówczas traci prawo do przysługującej mu Nagrody, która w takim przypadku pozostaje własnością Organizatora.

 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagród z przyczyn leżących po stronie Zwycięzców, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych zwycięzców, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Zwycięzców warunków, o których mowa w Regulaminie.

 15. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).

 16. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Wykonawcy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, rodziców małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osob żyjące z nimi w konkubinacie.

 17. Zgłoszenie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców.

 18. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

 19. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./

 20. Fundator w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176), przed wydaniem nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 11,11% wartości nagrody.

 21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 22. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.

 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych. Dodatkowo, w przypadku, gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba niepełnoletnia, Zwycięzca taki zobowiązany jest w ciągu 7 dni od publikacji wyników Konkursu przesłać na adres: zamowienia@stylewhite.plskan oświadczenia obejmującego pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego zwycięzcy Konkursu będącego osobą niepełnoletnią na udział w Konkursie.

 24. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.

 25. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.

 26. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook. Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl